Jesteś tutaj: Start / Tradycje Szkoły

Tradycje Szkoły

Historia

Początki edukacji wiążą się w Skępem z działalnością zakonników zwanych bernardynami. Zostali sprowadzeni z Koła w związku z powstaniem klasztoru w Wymyślinie na przełomie XV/ XVI w. W kronice Szkoły Podstawowej w Skępem zapisano następujące słowa: „W pierwszej połowie XVII wieku zakonnicy przy miejscowym klasztorze zorganizowali szkołę. W 1637 roku kapituła prowincjonalna  Poznaniu postanowiła utworzyć w  Skępem studium gramatyki i seminarium dla kleryków zakonnych. W latach 1793 – 1807 zakonnicy utrzymywali szkołę elementarną podniesioną następnie do stopnia szkoły podwydziałowej. Szkoła w pierwszych latach nie była dużą jednostką organizacyjną (w 1870 roku w szkole elementarnej był 1 nauczyciel i 43 uczniów w oddziale męskim, a w oddziale żeńskim – 1 nauczyciel i 18 uczennic). Stopniowo liczba uczniów wzrastała. W 1905 roku uczęszczało około 120 dzieci ze Skępego i okolic, była to bowiem jedyna szkoła w gminie, jednoizbowa, Skąpego jednym nauczycielu. Zwano ją  , a składała się z  4 oddziałów”. [1]  Nauka w tej szkole odbywała się w języku rosyjskim.

Szkoła z czterema oddziałami utrzymała się do wybuchu I wojny światowej. W 1914 roku przerwała działalność. We wrześniu 1919 roku utworzono szkołę powszechną o nazwie Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Skępem. Szkołę umieszczono w budynku sądu przy ulicy Dobrzyńskiej. Mieściło się tam pięć izb lekcyjnych. Później wynajęto dodatkowe sale w prywatnych domach. Dwie izby lekcyjne mieściły się też w drewnianym budynku gminy (budynek już nie istnieje). Liczba pomieszczeń nie była stała. Młodsze dzieci z Wymyślina (obecnie Skępe) i okolic uczęszczały do szkoły przy ulicy Klasztornej, a po ukończeniu czterech klas uczyły się w Skępem. Obok budynku ówczesnej gminy znajdowało się boisko sportowe z placem do siatkówki i piłki ręcznej. Przed wybuchem II wojny światowej w Skępem działała ochronka, czyli odpowiednik dzisiejszego przedszkola.

W związku z trudną sytuacją lokalową i dekretem o wypełnianiu obowiązku szkolnego podjęto decyzję o budowie jednej dużej szkoły. Wzniesiono nawet mury budynku przy głównej ulicy. Odbyła się uroczystość ich poświęcenia. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę obiektu. Na rozkaz władz niemieckich mury rozebrano. W czasie okupacji dzieci korzystały z indywidualnego nauczania. Dopiero po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku ówcześni uczniowie rozpoczęli naukę wwynajętych izbach w domach prywatnych mieszczących się w Skępem i Wymyślinie. Prawie wszystkich nauczycieli wywieziono do obozów koncentracyjnych mieszczących się w Europie. Wielu z nich nie przeżyło.

Nauka w wyzwolonej ojczyźnie rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach ze  względu na brak nauczycieli, ławek, pomocy naukowych, książek i zeszytów. Dzięki zaangażowaniu ocalałych nauczycieli skompletowano potrzebne pomoce.  

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Skępem  powstał w latach 1948 – 1950. 1 września 1950 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole przy ulicy 1Maja 89. W roku szkolnym 1973/1974 przeprowadzono  w szkole kapitalny remont, dobudowując drugie piętro. Szkoła Podstawowa w Skępem od 1986 roku nosi imię Gustawa Zielińskiego, posiada sztandar i własny hymn.

20 maja 1986 roku odbyła się sesja popularnonaukowa „Gustaw Zieliński – życie i dzieło”, na której zaprezentowano referaty dotyczące patrona szkoły. Licznie zgromadzeni goście wysłuchali montażu słowno – muzycznego i obejrzeli wystawę poświęconą Gustawowi Zielińskiemu. 7 VI 1986 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Zielińskiego. W 1987 roku na froncie budynku szkoły została wmurowana okolicznościowa tablica upamiętniająca tę postać. Gustaw Zieliński żył w latach 1809 – 1881. Był absolwentem Szkoły Wojewódzkiej w Płocku, uczestnikiem powstania listopadowego, zesłańcem syberyjskim, autorem poematu romantycznego „Kirgiz”, właścicielem ogromnego majątku ziemskiego, bibliofilem i znawcą historii ziemi dobrzyńskiej. Był obywatelem zasłużonym dla naszej okolicy. 

W związku z powstaniem w 1999 roku gimnazjum władze gminne rozbudowały budynek szkoły podstawowej. W 2002 roku oddano do użytku halę sportowo – widowiskową. Budynek szkoły jest połączony z halą sportową, dzięki której zostały rozwiązane problemy lokalowe w szkole. 14 X 2009 roku otwarto boisko ORLIK. W szkole funkcjonuje stołówka, która przygotowuje obiady dla uczniów. W gabinecie lekarskim dyżuruje szkolna pielęgniarka. Uczniowie korzystają ze świetlicy oraz  biblioteki i czytelni.

 W dwa tysiące dziesiątym roku minęła sześćdziesiąta rocznica oddania do użytku gmachu Szkoły Podstawowej, a w 2011 roku minęła dwudziesta piąta rocznica nadania szkole imienia Gustawa Zielińskiego.

2 czerwca 2014 r. minister edukacji narodowej Joanna Kluzik –Rostkowska wraz z osobami towarzyszącymi przybyła do Szkoły Podstawowej w Skępem. Na holu Gimnazjum w Skępem odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z gminy Skępe, nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem oraz uczniów obu szkół. Część artystyczną wykonali uczniowie SP i Gimnazjum w Skępem. Z ministrem edukacji narodowej rozmawiano o bezpłatnych podręcznikach, finansach na oświatę i roli nauczycieli wspomagających proces nauczania.

Szkoła Podstawowa imienia Gustawa Zielińskiego w Skępem  Aleja 1 Maja 89 

Bożena Ciesielska


[1]Kronika Szkoły Podstawowej w Skępem,  1986.

 

Artykuły

„Najlepszym prezentem są wychowankowie szkoły”

2018-09-28
Powiększ zdjęcie

8 czerwca 2018 r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej w Skępem jej święto.
Uroczystości przyświecało motto: „Najlepszym prezentem są wychowankowie szkoły” . Uroczystość była okazją by przypomnieć młodzieży postać patrona szkoły Gustawa Zielińskiego oraz zasługi Rodziny Kościeleckich dla rozwoju tego miejsca – naszej małej Ojczyzny. Aby budować przyszłość należy bowiem czerpać z tego,  co najlepsze z przeszłości.

Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Naród, który nie zna swoje przeszłości, umiera i nie buduje swojej przyszłości.”

Kultywowanie tradycji oraz wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania wartości  jest jednym z najważniejszych priorytetów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Z perspektywy mijających lat możemy z całą pewnością stwierdzić, że dydaktyczno-wychowawcze działania szkoły zostały uwieńczone wieloma sukcesami. Chlubą naszej szkoły są liczne osiągnięcia dydaktyczne ale i zobowiązanie do dalszego twórczego działania.

Święto Szkoły było  także okazją do złożenia podziękowań za zaangażowanie i dbałość Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Piotra Wojciechowskiego oraz Samorządu za  to, że w szkole zapewnione są  jak najlepsze warunki nauki dla uczniów oraz warunki pracy dla wszystkich jej pracowników. Przykładem najlepszym tych działać jest wyremontowana hala sportowa .Było to możliwe dzięki wsparciu i ciężkiej pracy wielu zaangażowanych w to przedsięwzięcie osób. Efekt jest imponujący, za co  cała społeczność szkolna składa podziękowania.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem jest szkołą otwartą. Otwartą  na współpracę z wszystkimi instytucjami i podmiotami, dla których dobro ucznia i jego przyszłość jest najważniejsza. Zapraszamy w gościnne progi Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Dyrektor szkoły mgr Ewa Jastrzębska

8 czerwca 2018 - Święto Szkoły

Czytaj więcej o: „Najlepszym prezentem są wychowankowie szkoły”