Jesteś tutaj: Start / Warunki ubezpieczenia

Warunki ubezpieczenia

 

 

Szanowni Rodzice!

 

W roku szkolnym 2019/2020 możecie ubezpieczyć dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Składka ubezpieczenia wynosi 37 zł dla uczniów szkoły podstawowej

Składka ubezpieczenia wynosi 31 zł dla dzieci oddziałów przedszkolnych

 

Ubezpieczyciel: Ultra Ubezpieczenia – InterRisk.

Warunki Ubezpieczenia oraz Oświadczenie są dostępne na stronie internetowej szkoły, na tablicy ogłoszeń lub sekretariacie szkoły.

 

Wpłaty można dokonać w sekretariacie do dnia 20.10.2019 r.

 

Warunkiem dokonania wpłaty jest podpisanie przez rodzica oświadczenia:

Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, doręczonymi OWU EDU Plus zatwierdzonymi uchwałą nr 05/07/05/2019 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 05/07/2019r. ("Ogólne Warunki Ubezpieczenia"), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.

Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie - telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group jako Administratora Danych Osobowych”.

 

Wpłaty dokonuje rodzic osobiście lub dziecko wraz z wypełnionym przez rodzica drukiem oświadczenia.

 

 

 

 

Autor: admin